VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Gäller från 24 december 2018

LÄS DESSA VILLKOR NOGA. GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN. WEBBPLATSEN OCH VILLKOREN FÖR DEN KAN NÄR SOM HELST ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Copyright 2018 Lionbridge Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Alla dokument och all information på Lionbridges webbplats skyddas av upphovsrätt. Såvida det inte uttryckligen medges häri får ingen del av dokumenten eller informationen på webbplatsen återskapas i någon form eller på något sätt utan Lionbridges uttryckliga skriftliga medgivande.

Innehåll och ansvarsfriskrivning

Lionbridge ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden på någon av Lionbridges webbplatser och förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar. Omnämnanden av produkter och tjänster från andra än Lionbridge finns bara med i informativt syfte och utgör inget godkännande eller någon rekommendation från Lionbridges sida. All information från Lionbridge och tredje part på någon av Lionbridges webbplatser tillhandahålls i befintligt skick.

LIONBRIDGE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ALL INFORMATION (INBEGRIPET EVENTUELL PROGRAMVARA, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER) SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ NÅGON AV LIONBRIDGES WEBBPLATSER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SAMT FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.

Vissa länders rättsordningar medger inte uteslutande av underförstådda garantier, varför undantaget ovan eventuellt inte gäller dig.

Under inga omständigheter ska Lionbridge hållas ansvarigt för några som helst skador, och i synnerhet ska Lionbridge inte hållas ansvarigt för direkta, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, förlust av intäkter eller förlust av användning, kostnader för ersättningsvaror, förlust eller skada på data som uppstår vid användning eller utebliven användning av Lionbridges webbplatser, Lionbridge-produkter eller Lionbridge-tjänster. Detta inbegriper skador som uppstår genom användning av, utebliven användning av, eller under åberopande av de dokument eller den information som förekommer på någon av Lionbridges webbplatser (inbegripet information som publiceras eller anslås av någon annan än Lionbridge), även om Lionbridge har informerats om risken för sådana skador.

Publicering av ny information av rättsliga skäl

Vi kan lämna ut information rörande din användning av webbplatsen om detta krävs enligt lag och när vi i god tro anser att sådant utlämnande kan skydda våra rättigheter och/eller för att efterkomma domstolsprövning, domstolsföreläggande eller rättsprocess som berör oss eller webbplatsen.

Feedbackinformation

All information som tillhandahålls Lionbridge i anknytning till någon av Lionbridges webbplatser tillhandahålls av avsändaren och tas emot av Lionbridge som icke-konfidentiell information. Sådan information ska betraktas som icke-konfidentiell och som Lionbridges egendom. Genom att skicka sådan information till Lionbridge samtycker du till att utan ersättning överlåta till Lionbridge alla globala rättigheter, äganderätt, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till informationen. Lionbridge har rätt att använda sådan information obegränsat.

Globala program

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla referenser till produkter eller program från Lionbridge som inte är tillgängliga i alla länder. Sådana referenser antyder inte att Lionbridge har för avsikt att göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ett visst land. Kontakta en lokal Lionbridge-representant eller skicka ett e-postmeddelande till Lionbridge på: info@lionbridge.com om du vill ha information om vilka produkter och tjänster som är tillgängliga. Lionbridges skyldigheter avseende sina produkter och tjänster regleras enbart av de licens- och/eller tjänsteavtal enligt vilka de tillhandahålls. Om du förvärvar en produkt eller tjänst från Lionbridge från den här webbplatsen som tillhandahålls utan avtal, tillhandahålls den produkten eller tjänsten i ”befintligt skick” utan några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, och du använder produkten eller tjänsten på egen risk.

Länkar till externa webbplatser

Lionbridges webbplatser kan innehålla länkar till externa webbplatser. Lionbridge ansvarar inte för åtkomsten till sådana länkade webbplatser, och Lionbridge ansvarar inte heller för att innehållet på dessa är korrekt eller tillförlitligt. Att det finns en länk till en extern webbplats innebär inte att Lionbridge godkänner webbplatsen, dess produkter eller åsikter som uttrycks där. Lionbridge tillhandahåller bara dessa länkar av praktiska skäl, och förekomsten av länkar till externa webbplatser innebär inte någon rekommendation från Lionbridges sida.

Ansvarsfriskrivning

LIONBRIDGE ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UTEBLIVEN VINST, AVBROTT I VERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER ANNAT, ÄVEN OM LIONBRIDGE UTTRYCKLIGEN BLIVIT INFORMERAD OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

Säkerhetspolicy

Vi lägger stor vikt vid din integritet och avser att endast samla in de uppgifter som behövs för att göra din användning av webbplatsen så effektiv som möjligt. Webbplatsen har säkerhetsåtgärder inrättade som bidrar till skydd mot förlust, missbruk och manipulering av uppgifter som vi råder över. När du skickar känslig information via webbplatsen skyddas den både online och offline av SLL-teknik (Secure Socket Layer). Vi följer allmänt erkända branschstandarder för att skydda de personuppgifter som skickas till oss, både under överföringen och efter att vi tagit emot dem. Inga metoder är dock helt säkra, och vi kan inte garantera absolut säkerhet, men vi strävar efter att använda kommersiellt erkända metoder för att skydda dina personuppgifter. Se upplysningar i integritetspolicyn angående insamling och användning av uppgifter om dig.

Betalningspartner

Du godkänner uttryckligen att Lionbridges tjänstleverantör Dwolla, Inc. gör kreditöverföringar till ditt bankkonto.

Gällande rätt och jurisdiktion

Lionbridges webbplats kontrolleras av Lionbridge från dess kontor i Massachusetts, USA. Alla frågor som berör din tillgång till eller användning av Lionbridges webbplats regleras av amerikanska federala lagar eller delstatens Massachusetts lagar. Eventuell rättslig talan eller lagföring med anknytning till din åtkomst till eller användning av någon av Lionbridges webbplatser ska anhängiggöras i en delstatlig eller federal domstol i Middlesex County, Massachusetts. Du och Lionbridge samtycker till att underkasta er dessa domstolars jurisdiktion och till att dessa är rätt forum.

Du får inte öppna, ladda ned, använda eller exportera information (inbegripet programvara, produkter eller tjänster) som finns på denna Lionbridge-webbplats i strid med USA:s lagar eller föreskrifter angående export, eller i strid med andra tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Varumärken

De varumärken, logotyper och servicemärken (benämns gemensamt varumärken) som visas på Lionbridges webbplats tillhör Lionbridge Technologies, Inc. eller Lionbridge, Inc. och andra parter. Inget på Lionbridges webbplats ska tolkas som ett beviljande av licens eller rätt att använda något varumärke utan föregående skriftligt medgivande från den part som äger varumärket. I synnerhet är Translation Workspace™, Live Assets™, Lionbridge™ och Lionbridge™-logotypen varumärken som tillhör Lionbridge, Inc. Lionbridge®- och Lionbridge®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Lionbridge Technologies, Inc. i USA och flera andra länder.

DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA)

Om du är upphovsrättsinnehavare eller ombud för en sådan och anser att något innehåll eller annan publicerad information gör intrång i din upphovsrätt kan du skicka in ett meddelande om hävdat intrång enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA), med följande information:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur från en person som är behörig att agera på uppdrag av innehavaren av den upphovsrätt i vilken intrång hävdas.
 2. Uppgift om det upphovsrättsskyddade verk i vilket intrång hävdas, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av ett och samma meddelande, en representativ lista över dessa verk.
 3. Uppgift om det material som hävdas utgöra intrång eller vara föremål för handlingar som utgör intrång, och som ska avlägsnas eller göras oåtkomligt, samt information som rimligen är nödvändig för att vi ska kunna lokalisera materialet.
 4. Information som rimligen är nödvändig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom adress, telefonnummer och e-postadress, om sådan finns.
 5. Ett utlåtande om att du i god tro anser att användning av materialet på det sätt som klagomålet avser inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller tillåts enligt lag.
 6. Ett utlåtande om att uppgifterna i ditt meddelande är korrekta och lämnas vid äventyr av straffansvar för mened, och att du är behörig att agera på uppdrag av innehavaren av en ensamrätt i vilken intrång hävdas.

Meddelandet om hävdat intrång ska skickas till vår upphovsrättshandläggare:

Lionbridge, Inc.
1050 Winter Street, Suite 2300
Waltham, Massachusetts 02451 USA
Attention: General Counsel
Per telefon: +1 781 434 6000
Via fax: +1 781 434 6057
Via e-post: copyright@lionbridge.com

Skicka endast DMCA-meddelanden till den särskilda handläggaren.

Du bekräftar att om du underlåter att följa samtliga ovanstående krav i detta avsnitt kan ditt meddelande till DMCA komma att betraktas som ogiltigt.

Hämta mer

WEBBPLATSENS INTEGRITETSPOLICY

Gäller från 24 december 2018

Vi rekommenderar att du läser detta integritetsmeddelande i sin helhet för att säkerställa att du är helt informerad, men om du endast vill läsa ett särskilt avsnitt i detta kan du klicka på relevant länk nedan för att hoppa direkt till det avsnittet.

 1. Inledning
 2. Uppgifter om dig som vi samlar in och hur vi samlar in dem
  1. Uppgifter du lämnar till oss
  2. Uppgifter om dig som vi samlar in
  3. Google Analytics
  4. Marketo
  5. Plugin-program från sociala medier
  6. Webbsignaler
  7. Cookies som används på den här webbplatsen
 3. Hur vi använder uppgifter om dig
 4. Utlämnande av uppgifter om dig
 5. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter
 6. Lagring av uppgifter
 7. Val beträffande hur vi använder och lämnar ut uppgifter om dig
 8. Dina rättigheter vad gäller dina personuppgifter
 9. Uppgiftssäkerhet
 10. Tredje partswebbplatser
 11. Barn under 16 år
 12. Revisioner av vår integritetspolicy
 13. Information om personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

I. INLEDNING

I denna policy beskrivs vilka typer av uppgifter Lionbridge Technologies, Inc. (Företaget, vi, vår eller oss) eventuellt samlar in från dig eller som du kanske tillhandahåller när du besöker webbplatsen https://ww2.lionbridge.com/sv-se/ (Webbplatsen) och våra rutiner för insamling, användning, bevaring, skydd och utlämnande av sådana uppgifter. Denna policy gäller inte för uppgifter som har inhämtats av oss offline eller på annat sätt, inbegripet från någon annan webbplats som drivs av Företaget eller tredje part, eller via program eller innehåll (inbegripet annonser) som länkar till eller är tillgängliga från Webbplatsen.

Företaget fäster stor vikt vid att skydda din integritet. Vi tillhandahåller denna policy för att beskriva vilka typer av uppgifter vi samlar in och för att informera dig om de särskilda rutiner och riktlinjer vi tillämpar för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter. Läs denna policy noga. Om något av villkoren inte är acceptabelt för dig ska du inte använda Webbplatsen eller tillhandahålla några personuppgifter. Denna policy kan komma att ändras emellanåt (se Ändringar i vår integritetspolicy).

II. UPPGIFTER OM DIG SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

Vi samlar in flera typer av information från och om användare av vår Webbplats, vilket kan innefatta information som definieras som personuppgifter enligt GDPR (allmänna dataskyddsförordningen). Vi kan t.ex. samla in sådana uppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, land, yrke/befattning, namn på företag/organisation, årsinkomst, bransch, aktuell kundstatus, filer du laddat upp, produktintressen och uppgifter med anknytning till förfrågningar och begäranden. Vi kan också samla in bankkontoinformation samt kontonummer och clearingnummer. Vi kan även samla in uppgifter om din internetanslutning och den utrustning du använder för att ansluta till Webbplatsen. När du navigerar på Webbplatsen kan vi även automatiskt samla in uppgifter om din användning, såsom IP-adresser och information som samlas in via cookies.

1. Uppgifter du lämnar till oss

Uppgifterna vi samlar in på eller via Webbplatsen kan innefatta:

 • Uppgifter som du lämnar i formulär på Webbplatsen. Detta innefattar uppgifter som du tillhandahåller när du registrerar dig för nyhetsbrev, bloggprenumerationer och andra typer av informationsmaterial, när vi behandlar och svarar på dina frågor om produkter eller till kundtjänst, och när du lämnar feedback på vår Webbplats. Personuppgifter som du ombeds tillhandahålla, och anledningen till detta, förklaras tydligt vid det tillfälle du ombeds tillhandahålla dem.
 • Dokumentation och kopior av din korrespondens med oss (inbegripet e-postadresser).
2. Uppgifter om dig som vi samlar in

Precis som på många andra webbplatser kan vi när du använder Webbplatsen använda automatisk datainsamling för att samla in viss information om din utrustning samt om dina webbläsaraktiviteter och sökmönster, inbegripet:

 • Uppgifter om dina besök på Webbplatsen, inbegripet resurser (t.ex. videor och PDF-filer) som du öppnar, laddar ned eller använder på vår Webbplats, trafikdata, platsdata, loggfiler, språk, datum och tidpunkt för åtkomst, frekvens och andra kommunikationsdata.
 • Information om din dator och internetanslutning, inbegripet din IP-adress, operativsystem, värddomän och webbläsartyp.
 • Uppgifter om hänvisande webbplatser (URL).

Den information vi samlar in automatiskt är statistiska data som hjälper oss att förbättra Webbplatsen och leverera bättre och mer anpassade tjänster, däribland genom att vi får möjlighet att

 • fastställa mönster i webbplatsens trafik
 • räkna webbplatsbesök
 • fastställa trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vår webbplatsprestanda
 • se vilka sidor som besöks och vilket innehåll som är mest och minst populärt
 • observera sökmönster för mer intuitiva navigeringsreferenser
 • fastställa användarfrekvens.
3. Google Analytics

På denna Webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (Google). I Google Analytics används cookies, vilka är textfiler som placeras på din dator och som hjälper till att analysera användningen av Webbplatsen. Informationen om din användning av Webbplatsen som dessa cookies genererar överförs till och lagras av Google på servrar i USA.

Google använder denna information för vår räkning som Webbplatsoperatör i syfte att utvärdera din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter över webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster med anknytning till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Om IP-anonymisering är aktiverad på denna Webbplats trunkeras din IP-adress inom området för EU:s medlemsstater eller andra parter i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella fall överförs hela IP-adressen först till en Google-server i USA och trunkeras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna Webbplats.

IP-adressen, som överförs från webbläsaren inom ramen för Google Analytics, kopplas inte samman med andra data som Google innehar. Du kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i webbläsaren, men i sådant fall kan det hända att du inte kan använda Webbplatsens funktioner fullt ut.

Du kan även välja bort spårning från Google Analytics med fortsatt effekt genom att ladda ned och installera webbläsartillägget för bortval av Google Analytics för aktuell webbläsare: (klicka här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

4. Marketo

På denna Webbplats används Marketo, en webbanalys- och marknadsföringstjänst som tillhandahålls av Marketo EMEA Ltd., Dublin, Irland (Marketo). Marketo använder cookies, vilket är textfiler som placeras på din dator, för att samla in information som hjälper till att analysera användares beteende på Webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av Webbplatsen överförs vanligen till och lagras av Marketo på servrar i Irland.

Marketo använder denna information för vår räkning som Webbplatsoperatör i syfte att utvärdera din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter över webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Marketo används även för att lagra information som du lämnar i formulär på denna Webbplats i en cookie. Mer information om integritet inom Marketo finns här: https://documents.marketo.com/legal/privacy/.

Du kan blockera användning av cookies genom att välja lämplig inställning i webbläsaren, men i så fall kan det hända att du inte kan använda Webbplatsens funktioner fullt ut. Du kan även blockera insamling av information som genereras av en cookie om din användning av Webbplatsen, och att den överförs till och behandlas av Marketo genom att lägga till en blockeringscookie. Klicka på länken för bortval nedan för att förhindra skapandet av en pseudonym användarprofil.

Om du vill välja bort klickar du här: https://ww2.lionbridge.com/?marketo_opt_out=true

Observera att om du tar bort blockeringscookien eller alla cookies så försvinner även informationen om att du har utövat rätten att välja bort Marketo.

5. Plugin-program från sociala medier

På Webbplatsen används webbplatselement från de sociala nätverken Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube. Leverantörer av plugin-programmen är företagen Facebook Inc., Twitter Inc., LinkedIn Corporation och YouTube LLC (Leverantörer). Webbplatselement är till exempel knappar (s.k. sociala plugin-program) eller integrerat innehåll från leverantörerna.

Facebooks operatör är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland (Facebook). En översikt över webbplatselement från Facebook och hur de ser ut finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Twitters operatör är Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter). En översikt över webbplatselement från Twitter och hur de ser ut finns på: https://dev.twitter.com/web/overview.

LinkedIns operatör är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Webbplatselement från LinkedIn känns igen på LinkedIn-logotypen.

YouTubes operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, ett företag som tillhör Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Webbplatselement från YouTube känns igen på YouTube-logotypen.

När du besöker en sida på Webbplatsen som innehåller ett sådant webbplatselement etableras en direktkontakt med respektive Leverantörs server. Innehållet i webbplatselementet överförs av respektive Leverantör direkt till din webbläsare och integreras med Webbplatsen. Genom att integrera webbplatselement får Leverantörerna vetskap om att du via webbläsaren har anslutit till motsvarande sida på Webbplatsen. Det sker även om du inte har någon profil hos respektive Leverantör eller inte är inloggad vid det aktuella tillfället. Denna information (inbegripet IP-adress) överförs via webbläsaren direkt till en av respektive Leverantörs servrar i USA och lagras där.

Om du är inloggad på en av tjänsterna kan respektive Leverantör direkt anslå ditt Webbplatsbesök i din profil hos Leverantören.

Vi har inget inflytande över parametrarna för de data som Leverantörerna lyfter ut med hjälp av webbplatselementen. Mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och Leverantörernas vidare behandling och användning av uppgifterna, samt dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för integritetsskydd, finns i leverantörens sekretess-/integritetspolicy:

Om du vill förhindra att Leverantörer kan direktkoppla data som samlas in på Webbplatsen till din profil i en tjänst måste du logga ut från alla tjänster hos Leverantören. Slutligen finns möjligheten att helt förhindra inläsning av webbläsarelement med webbläsartillägg.

6. Webbsignaler

Vi har för närvarande avtal med flera onlinepartner för att få hjälp med att hantera och optimera vår internetverksamhet och -kommunikation. Vi använder tjänster från ett marknadsföringsföretag för att få hjälp med att mäta hur effektiv vår annonsering är och hur besökare använder Webbplatsen. Vi använder webbsignaler och cookies som tillhandahålls av marknadsföringsföretaget. En ”webbsignal” kallas även spionpixel, pixeltagg eller genomskinlig GIF. En webbsignal används i kombination med cookies och är en ofta genomskinlig grafisk bild, vanligen inte större än 1×1 pixel, som placeras på en webbplats eller i ett e-postmeddelande som används för att övervaka beteenden hos användare som besöker webbplatsen eller skickar e-postmeddelandet. Genom att komplettera våra register kan denna information hjälpa oss att få veta, till exempel, vilka sidor som är mest attraktiva för våra besökare och vilka av våra tjänster som intresserar våra kunder mest. Även om marknadsföringsföretaget loggar informationen från Webbplatsen för vår räkning är det vi som styr hur uppgifterna får och inte får användas. Om du inte vill delta i vårt arbete att förbättra Webbplatsen samt våra produkter och erbjudanden kan du välja bort detta webbplatsanalysverktyg genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på: data-privacy@lionbridge.com.

7. Cookies som används på den här Webbplatsen

På Webbplatsen används tillfälliga cookies som endast lagras under en session och beständiga cookies som ligger kvar på datorn. Tillfälliga cookies varar endast så länge som webbläsaren är öppen och används för tekniska syften, till exempel att möjliggöra bättre navigering på Webbplatsen. När du stänger webbläsaren försvinner cookien. Beständiga cookies lagras på datorn för längre perioder och används i syfte att spåra antalet unika besökare på Webbplatsen och annan information, till exempel hur många visningar en sida har, hur mycket tid som spenderas på en sida och annan beständig webbstatistik. Cookies i sig används inte av Företaget för att lämna ut din personliga identitet. Denna information identifierar din webbläsare, men inte dig, för våra servrar när du besöker Webbplatsen. Om du vill inaktivera användningen av cookies eller vid något tillfälle ta bort dem från datorn, kan du inaktivera eller ta bort dem genom webbläsaren (information om hur du tar bort cookies finns på hjälpmenyn i webbläsaren). Du måste dock aktivera cookies för att komma åt viss information på Webbplatsen.

Nedan följer en detaljerad lista över förstapartscookies som vi eventuellt använder på Webbplatsen:

FÖRSTAPARTSCOOKIES

Typ av cookie Namn Syfte Varaktighet/th>
Session ASP.NET_SessionId En förstapartscookie som spårar när en användare besöker Webbplatsen första gången. Fram till slutet av sessionen
Beständig SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Sitecore skickar en beständig cookie till webbklienten för att identifiera upprepade besök från en enskild användare. 54 dagar
Session lionbridgedotcom#lang Den här cookien fångar upp språksträngen från webbläsaren (för att rätt språk ska användas på webbplatsen). Fram till slutet av sessionen
Beständig bf_lead Den här cookien lagrar användartillstånd mellan olika sidbegäranden. 1 år
Beständig bf_visit Den här cookien lagrar användartillstånd mellan olika sidbegäranden. 1 år
Beständig Cookiescriptaccept Den här cookien spårar godkännanden som görs med knappen Acceptera cookies. 1 år

TREDJEPARTSCOOKIES

Typ av cookie Namn Syfte Varaktighet
Beständig _mkto_trk Denna cookie är kopplad till Marketo. Denna spårningscookie används för att en besökares beteende ska kunna kopplas från webbplatsen till mottagaren av en marknadsföringskampanj via e-post och för att mäta kampanjens effektivitet. 2 år
Beständig _gid Den här cookien används för att särskilja användare för Google Analytics. 24 timmar
Beständig _ga Den här cookien används för att särskilja användare för Google Analytics. 2 år
Beständig trwv.uid Den här cookien spårar antalet besökare. Sätts av Marketo. 2 år
Beständig trwsa.sid Den här cookien används för att personligen anpassa besökarens pågående besök på webbplatsen och presentera relevant innehåll utifrån känd information om besökaren. Sätts av Marketo. 1 dag
Session BIGipServersjrtp4_https Den här cookien sätts av Marketo Fram till slutet av sessionen
Session _cdrop Den här cookien lagrar inga personligen identifierbara uppgifter. Den används enbart för att identifiera din webbläsare och internetenhet. 1 år
Session _csess Den här cookien lagrar inga personligen identifierbara uppgifter. Den används enbart för att identifiera din webbläsare och internetenhet. Fram till slutet av sessionen
Session _unam Cookien ”__unam” sätts i samband med tjänsten ShareThis och övervakar klickflödet, dvs. vilka webbsidor som visats, navigering från sida till sida, hur mycket tid som ägnats på varje sida osv. 9 månader
Beständig _dc_gtm Den här cookien är förknippad med användningen av Google Tag Manager och DoubleClick och läser in andra skript och annan kod till webbsidan och för analyser. 10 minuter
Beständig BizoID Sätts av LinkedIn Insights. Detta är en anonym cookie som spårar affärsdemografi. 6 månader
Beständig UserMatchHistory Den här cookien sätts av LinkedIn Insights. 6 månader
Session Lidc Den här cookien sätts av LinkedIn Insights. 1 dag
Session Lang Den här cookien sätts av LinkedIn Insights. Fram till slutet av sessionen

III. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTER OM DIG

Nedan beskrivs hur vi behandlar uppgifter om dig som vi samlat in, (inbegripet personuppgifter) samt motsvarande rättslig grund. Vi kan komma att behandla dina uppgifter i följande fall:

 • När det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, t.ex.:
  • För att fullgöra våra skyldigheter enligt eventuella avtal som du och vi har ingått och för att tillhandahålla dig information, produkter och tjänster som du begär från oss.
  • För att behandla din jobbansökan.
 • När det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
 • När det är nödvändigt för en tredje parts eller våra berättigade intressen (i den utsträckning det inte inkräktar på någon registrerads grundläggande rättigheter eller friheter), t.ex.:
  • För att säkerställa att innehåll från Webbplatsen presenteras på det sätt som är effektivast för dig och datorn.
  • För att du ska kunna ta del av interaktiva funktioner i vår tjänst (när du så önskar).
  • För att hålla Webbplatsen säker.
  • För att ge dig teknisk support och för att förbättra Webbplatsen och våra tjänster.
  • För att ge dig information som du har begärt och för att besvara dina frågor.
  • För att meddela dig om ändringar på Webbplatsen eller i våra tjänster.
  • För att kommunicera med dig (även via e-post och SMS), om du är en befintlig kund, och tillhandahålla information om varor och tjänster som liknar sådana som tidigare har diskuterats med dig angående försäljning.
  • För att – med stöd av tillämpliga lagar och föreskrifter, i händelse av försäljning, sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, överlåtelse av väsentliga tillgångar, omorganisation eller likvidation – till tredje part överföra, sälja eller överlåta information om vår relation, inklusive, men inte begränsat till, personuppgifter som du tillhandahåller och annan information om relationen.
 • För att med ditt giltiga samtycke ge dig information om varor eller tjänster som vi tror är av intresse för dig. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt kan du enkelt avstå när vi ber om ditt samtycke i relevanta formulär där vi samlar in dina uppgifter. Du kan även avregistrera dig genom att skicka en begäran om detta till: data-privacy@lionbridge.com.
 • I något annat syfte för vilket du har lämnat ditt samtycke, om detta krävs enligt lag.

IV. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OM DIG

Vi kan, utan begränsning, lämna ut sammanställd information om våra användare och information som inte identifierar någon person. Med stöd av gällande lagar och föreskrifter kan vi lämna ut personuppgifter som vi samlar in eller som du tillhandahåller oss så som beskrivs i denna policy

 • till medlem i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag och närstående företag i följande syften:
  • Att fullgöra våra skyldigheter enligt eventuella avtal mellan dig och oss, och för att tillhandahålla dig information, produkter och tjänster som du begär från oss.
  • För att behandla din jobbansökan.
  • För att tillhandahålla dig information som du har begärt och för att besvara dina frågor.
  • För att kommunicera med dig (även via e-post och SMS), om du är en befintlig kund, och tillhandahålla information om varor och tjänster som liknar sådana som tidigare har diskuterats med dig angående försäljning.
  • För att – med stöd av tillämpliga lagar och föreskrifter, i händelse av försäljning, sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, överlåtelse av väsentliga tillgångar, omorganisation eller likvidation – till tredje part överföra, sälja eller överlåta information om vår relation, inklusive, men inte begränsat till, personuppgifter som du tillhandahåller och annan information om relationen.
 • Till uppdragstagare, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder till stöd för vår verksamhet eller i samband med administration och stöd för aktiviteterna som nämns ovan, och som är bundna till avtalsenliga skyldigheter att hålla personuppgifter konfidentiella och att endast använda dem för det ändamål som vår utlämning till dessa avser (t.ex. leverantörer av värdtjänster för databaser, betalningsleverantörer, leverantörer av hanterade tjänster, utvecklare, konsulter, tjänsteleverantörer som hjälper oss med kundrelationer, utveckling och hantering av innehåll, möjliggöra uppladdning av dokument som du tillhandahåller via Webbplatsen). Insamlade, personligen identifierbara uppgifter om användaren (namn, e-postadress och bankkontoinformation) lämnas ut till Dwolla, Inc. eller andra betalningspartner, för att underlätta betalningar till konton. Om du har några frågor om en tjänsteleverantör eller partner kontaktar du oss på: data-privacy@lionbridge.com.
 • Till en köpare eller annan efterträdare i händelse av en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överlåtelse av alla eller delar av Företagets tillgångar, antingen som fortlevande företag eller del av en konkurs, likvidation eller liknande förfarande, i vilket personuppgifter som Företaget innehar om våra webbplatsanvändare ingår i tillgångarna som överlåts.
 • För att uppfylla det syfte i vilket du tillhandahåller uppgifterna. Om du till exempel ber oss kontakta en tredje part kan vi överföra innehållet i ditt e-postmeddelande till mottagaren.
 • I något annat syfte när du tillhandahåller dina uppgifter eller med ditt samtycke, när detta krävs enligt tillämpliga lagar och föreskrifter.
 • Om vi har skyldighet att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att fullgöra en skyldighet enligt lag eller verkställa/tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal, inbegripet angående fakturering och insamlingsändamål, eller för att skydda Företagets, våra kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta kan innefatta informationsutbyte med andra företag och organisationer till skydd mot bedrägeri och för kreditriskreducering.

Om du har några frågor eller behöver mer information om den rättsliga grunden för vår insamling och användning av dina personuppgifter kontaktar du oss på: data-privacy@lionbridge.com.

V. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

De uppgifter vi samlar in från dig kan komma att överföras till, och lagras på, en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inbegripet USA. De kan även komma att behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för andra enheter och fungerar som personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning. Detta inbegriper personal som bland annat fullgör din begäran eller beställning och tillhandahåller supporttjänster. För informationsöverföring inom gruppen har Företaget implementerat internationella avtal om informationsöverföring grundade på EU:s standardavtalsklausuler för att ge tillämpligt skydd för personuppgifter som överförs till länder utanför EES där adekvat skyddsnivå ännu inte garanteras. För överföring till personuppgiftsbiträden som är tredje part har Företaget implementerat andra skyddsåtgärder såsom EU:s standardavtalsklausuler eller Privacy Shield-certifieringen mellan EU och USA, i förekommande fall. Om du vill ha ett exemplar av relevanta skyddsåtgärder kontaktar du oss på: data-privacy@lionbridge.com.

VI. LAGRING AV UPPGIFTER

Såvida inte annat krävs enligt lag raderar Företaget personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för syftena bakom insamlingen eller behandlingen, när du drar tillbaka ditt samtycke (om lagligheten av behandling bygger på ditt samtycke) och det inte finns någon annan rättslig grund för behandling av uppgifterna, när du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, när dina personuppgifter har behandlats olagligen, och när det är nödvändigt att efterleva rättsliga förpliktelser.

VII. VAL OM HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT DINA UPPGIFTER

Vi vill ge dig möjlighet att välja vilka personuppgifter du tillhandahåller oss. Vi har skapat verktyg för att ge dig följande kontroll över uppgifterna om dig:

 • Cookieinställningar. Du kan ställa in webbläsaren så att alla eller vissa webbläsarcookies blockeras, eller så att du varnas när cookies skickas. Om du inaktiverar eller blockerar cookies kan det hända att vissa delar av Webbplatsen inte går att komma åt eller inte fungerar korrekt.
 • Spåra inte. För närvarande svarar vi inte på ”spåra inte”-signaler då vi inte spårar våra kunder på tredjepartswebbplatser.
 • Kampanjerbjudanden från Företaget. Om du inte vill att dina kontaktuppgifter ska användas av Företaget för att marknadsföra våra egna produkter och tjänster kan du markera vissa rutor i de formulär vi använder för att samla in dina uppgifter. Dessutom kan du alltid utöva din rätt att begära att vi inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att skicka en begäran om detta till oss på: data-privacy@lionbridge.com. Om vi har skickat ett marknadsföringsmeddelande via e-post kan du svara på det och be oss ta bort dig från adresslistan för framtida e-postdistribution. Observera att detta inte gäller information som du lämnar till Företaget i och med produktköp, garantiregistrering, produkttjänstupplevelse eller andra transaktioner.

VIII. DINA RÄTTIGHETER VAD GÄLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi påminner om att du när som helst kan utöva vissa rättigheter du kan ha enligt tillämplig lag, inbegripet följande:

 • Rätten att begära tillgång till dina personuppgifter, vilket inbegriper rätten att få bekräftat av oss om dina personuppgifter behandlas eller inte, och i så fall få tillgång till personuppgifterna i fråga och information om hur de behandlas.
 • Rätten till rättelse eller radering av dina personuppgifter, vilket inbegriper rätten att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande, samt vissa rättigheter att begära radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.
 • Rätten att begränsa eller göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, vilket inbegriper att begränsa vår vidare behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter (t.ex. om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter, om behandlingen av uppgifterna är olaglig, om dina personuppgifter inte längre behövs för behandling eller om du i övrigt har invänt mot behandling avseende automatiserat individuellt beslutsfattande).
 • Rätten till dataportabilitet, vilket inbegriper vissa rättigheter att få dina personuppgifter överförda från oss till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om behandling av uppgifter bygger på ditt samtycke, rätten att när som helst ta tillbaka samtycket.
 • Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Begäranden avseende ovanstående rättigheter kan skickas via e-post till: data-privacy@lionbridge.com.

IX. UPPGIFTSSÄKERHET

Vi har implementerat åtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och från obehörig tillgång, användning, ändring och utlämnande. Personuppgifter som du tillhandahåller oss i enlighet med denna policy krypteras vid överföring och i vila.

Tyvärr är överföring av information via internet inte fullständigt säker. Även om vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till Webbplatsen. All överföring av personuppgifter sker på egen risk.

X. TREDJE PARTSWEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som vi inte råder över. Observera att denna policy inte gäller för dessa webbplatser. Företaget uppmuntrar dig att läsa igenom integritetspolicyer och villkor för de länkade eller hänvisade webbplatser du besöker. Dessa tredjepartswebbplatser kan skicka egna cookies och andra spårningsenheter till dig, logga din IP-adress och i övrigt samla in data eller begära personuppgifter. FÖRETAGET RÅDER INTE ÖVER OCH ANSVARAR INTE FÖR VAD TREDJE PARTER GÖR I ANSLUTNING TILL SINA WEBBPLATSER, ELLER HUR DE HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER. IAKTTA FÖRSIKTIGHET OCH LÄS IGENOM INTEGRITETSPOLICYER PUBLICERADE PÅ TREDJE PARTSWEBBPLATSER FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

XI. BARN UNDER 16 ÅR

Webbplatsen är inte avsedd för barn under 16 år och Företaget samlar inte medvetet in eller använder uppgifter om barn under 16 år. Ingen under 16 år får lämna uppgifter till oss eller på Webbplatsen. Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 16 år raderar vi uppgifterna. Om du tror att vi kan ha uppgifter från eller ha samlat in uppgifter om ett barn under 16 år ber vi att du kontaktar du oss på: data-privacy@lionbridge.com.

XII. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna policy. Alla ändringar vi gör publiceras på denna sida. Om vi inför väsentliga ändringar av hur vi behandlar dina personuppgifter underrättar vi dig genom ett meddelande på Webbplatsens startsida. Datumet då denna policy uppdaterades senast visas högst upp på sidan. Du ansvarar för att regelbundet bevaka och granska eventuella uppdateringar av denna policy. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter sådana ändringar utgör ett godkännande av dessa ändringar av denna policy.

XIII. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig är:

Lionbridge Technologies, Inc., 1050 Winter Street, Suite 2300, Waltham, MA 02451, USA

Om du har några frågor om denna policy eller våra integritetsrutiner kan du även kontakta oss på: data-privacy@lionbridge.com eller i Tyskland vårt externa dataskyddsombud på:

UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG
Nützenberger Straße 119
42115 Wuppertal
https://Datenschutz.UIMC.de
Tel: +49 (0) 202 – 26 57 40

Hämta mer

SÄKRA DATA

Lionbridge har i många år arbetat med en rad mycket säkerhetskänsliga kunder inom finans-, försäkrings- och försvarssektorerna. Denna erfarenhet innebär att vi vet hur vi ska övervinna utmaningarna när det gäller att skydda dina data.

Konfidentialitet

Lionbridge säkerställer att alla data hanteras konfidentiellt genom att använda säkra överföringsmetoder som inte tillåter overifierad åtkomst till dina data, och uppfyller därmed fullständigt våra kunders behov och samtliga lokala lagar och föreskrifter. En process för säkerhetshantering tillämpas. Vi utvecklar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder och säkerhetsförfaranden.

Medvetenhet

Vårt program för medvetenhet om säkerhet innebär att både anställda och ledningen är fullt medvetna om vårt ansvar vad gäller säkerhet. Lionbridge har dessutom infört system för störningshantering i ett program för verksamhetskontinuitet och haveriberedskap.

Skyddad beställning på Lionbridge

Lionbridge Freeway och Lionbridge OnDemand körs i ISO 27001-certifierade datacenter. All kommunikation med Lionbridge Freeway- och OnDemand-servrar skyddas av 256-bitars SSL-kryptering. Åtkomsten till ditt innehåll skyddas av vårt rollbaserade behörighetssystem. Lionbridge lagrar inte kreditkortsuppgifter. Om du väljer att spara ditt kreditkort på Lionbridge lagras kreditkortsnumret och övriga uppgifter i Braintree Payments-programmet, som uppfyller PCI-standarder.

Hämta mer

INTEGRITETSPOLICY FÖR PRIVACY SHIELD

EU:S STANDARDAVTALSKLAUSULER OCH PRIVACY SHIELD
INLEDNING OCH ÖVERSIKT

Lionbridge Technologies, Inc. (Lionbridge) levererar språk- och översättningstjänster globalt och har därför både sina kunders och sina anställdas förtroende vad gäller att skydda konfidentialitet och integritet för deras innehåll, oavsett språk eller lokala varianter. Lionbridge har inrättat en rad åtgärder som säkerställer att detta innehåll har fullgott skydd och överförs i enlighet med tillämplig lag. När innehåll består av ”personligen identifierbar information” eller ”personuppgifter” tillämpar Lionbridge särskilda förfaranden för behandling, lagring och överföring av dessa uppgifter. Förfaranden som är utformade efter Privacy Shield-systemet om integritet mellan USA och EU, och som beskrivs i denna integritetspolicy. Dessa tillämpas för alla personuppgifter som Lionbridge behandlar, överför eller lagrar, oavsett om de gäller anställda, leverantörer eller kunder.

I verksamheten i allmänhet får Lionbridge tillgång till personuppgifter i form av information om personalen och om sina affärskontakter och uppdragstagare (Affärskontaktuppgifter). Den typen av information kan också förekomma i material som Lionbridge tillställs för översättning, testning eller andra affärstjänster.

Utöver Privacy Shield har Lionbridge också valt att anta EU:s standardavtalsklausuler (personuppgiftsbiträden) vad gäller överföring av personuppgifter från EU till USA.

I och med antagandet och efterlevnaden av Privacy Shield följer Lionbridge riktlinjerna i Privacy Shield-systemet mellan EU och USA samt motsvarande mellan Schweiz och USA enligt direktiven från USA:s handelsdepartement angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EU och Schweiz till USA. Vidare har Lionbridge intygat för handelsdepartementet att Företaget följer Privacy Shield-principerna. I händelse av bristande överensstämmelse mellan integritetspolicyn (Policyn) och Privacy Shield-principerna är det Privacy Shield-principerna som gäller. Vill du ha närmare information om Privacy Shield och se vår certifiering kan du besöka https://www.privacyshield.gov. Lionbridges rutiner vad gäller Privacy Shield är självcertifierade och överensstämmer med de aktuella riktlinjerna i Privacy Shield-systemet. Vid eventuella ändringar i Privacy Shield kommer Lionbridge att uppdatera och distribuera denna Policy.

OPARTISKA RESURSER VID KLAGOMÅL ANGÅENDE INTEGRITET

I enlighet med Privacy Shield-principerna förbinder sig Lionbridge att lösa klagomål angående vår insamling och användning av personuppgifter. Enskilda personer i Schweiz och EU som vill inge klagomål, begära tillgång eller ta upp andra frågor enligt denna Policy ska i första hand skicka ett e-postmeddelande till Lionbridges juridiska avdelning på: data-privacy@lionbridge.com. Lionbridge har vidare förbundit sig till att hänskjuta olösta klagomål enligt Privacy Shield till JAMS, en alternativ tvistlösningsinrättning i USA. Om du inte fått ditt klagomål bekräftat av oss inom rimlig tid, eller om du inte är nöjd med vår lösning, ska du kontakta eller besöka JAMS för närmare information eller för att inge ett klagomål på: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim. JAMS tjänster är kostnadsfria för dig.

Om klagomålet avser personuppgifter som består av HR-data enligt Privacy Shields tilläggspolicy för HR-data föresätter vi oss att hantera alla frågor kring HR-data och eventuella problem som härrör från dessa inom rimlig tid. Om Lionbridge inte kan tillgodose begäran från en anställd inom EU eller i Schweiz angående HR-data förbinder sig Lionbridge vidare att samarbeta med dataskyddsmyndigheter (DPA) inom EU och den schweiziska generaldirektören för datainspektionen (FDPIC), som omfattar det land dessa HR-data härrör från, och följa råden från dessa myndigheter avseende HR-data som överförs från EU och Schweiz i samband med anställningsförhållandet. Kontaktuppgifter för din lokala dataskyddsmyndighet finns på: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Kontaktuppgifter för din dataskyddsmyndighet finns på: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-protection—switzerland.html

OMFATTNING

Denna Policy gäller för alla personuppgifter som Lionbridge tar emot, oavsett format, ursprungs- eller överföringsland eller den registrerades medborgarskap.

UNDERRÄTTELSE

Lionbridge behandlar alla personuppgifter från enskilda, inklusive, men inte begränsat till, personal, affärskontakter och leverantörer, som konfidentiella. Lionbridge underrättar alla identifierade registrerade om typen av personuppgifter som samlas in och den avsedda användningen av dessa. Lionbridge använder inte personuppgifter i syften som inte är förenliga med Privacy Shield.

Lionbridge arbetar med ett globalt nätverk av frilansleverantörer som utför översättnings-, testnings-, konsult- och lokaliseringstjänster. Dessa Leverantörer kan få tillgång till personuppgifter när de utför sina tjänster. Samtliga av dem omfattas dock alltid av konfidentialitetsavtal, och får endast använda sådana uppgifter inom ramen för de tjänster de utför. Alla leverantörer som hanterar personuppgifter måste dessutom godkänna EU:s standardavtalsklausuler.

När Lionbridge hanterar personuppgifter som erhållits direkt från personal inom EES underrättas dessa om vilken typ av personuppgifter som samlas in, syftet med detta, vilken typ av personal eller tredje parter som kan få tillgång till dessa uppgifter i sin tjänst, och de möjligheter den enskilda har att begränsa sådan tillgång.

Alla uppdragstagare har rätt att avsluta sitt samarbete med Lionbridge och begära att deras personuppgifter raderas. Lionbridge behåller dock sin dokumentation om tidigare affärsrelationer i syfte att bevara sin kännedom om fakta och tidigare relationer som senare kan komma att ha betydelse för eventuella rättsliga eller regelmässiga angelägenheter. Detta är i båda parters bästa intresse eftersom information med anknytning till ett visst ärende därmed är tillgänglig, men samtidigt tillräckligt åtskild för att förhindra att Lionbridge av misstag kontaktar dem för framtida uppdrag.

Lionbridge kan vara skyldigt att lämna ut personuppgifter på berättigad begäran av offentliga myndigheter, inbegripet i syfte att uppfylla nationella krav avseende säkerhet eller upprätthållande av lag och ordning.

VAL

Lionbridges personal och affärskontakter har möjlighet att välja bort (i) tillåtelse av att Lionbridge lämnar ut deras personuppgifter till tredje part (ii) tillåtelse av att Lionbridge behandlar personuppgifter i ett annat syfte än det ursprungliga.

Personal kan ställa frågor eller verkställa sitt bortval genom att skicka ett e-postmeddelande till sin lokala HR-representant eller annan tillämplig kontaktperson som Lionbridge anvisar, eller genom att i förekommande fall använda ett system avsett för detta. Affärskontakter kan ställa frågor eller verkställa sitt bortval genom att skicka ett e-postmeddelande till sin affärskontakt på Lionbridge, annan tillämplig kontaktperson som Lionbridge anvisar, eller genom att i förekommande fall använda ett system avsett för detta. Lionbridge behåller dock sin dokumentation om tidigare affärsrelationer i syfte att bevara sin kännedom om fakta och tidigare relationer som senare kan komma att ha betydelse för eventuella rättsliga eller regelmässiga angelägenheter, och behåller uppgifter för berättigade affärsändamål.

Vad gäller personuppgifter som Lionbridge erhåller i samband med anställning eller affärsrelationer används dessa endast i det syfte de samlades in för. Om Lionbridge avser att lämna ut personuppgifter till tredje part i något annat syfte än det ursprungliga kommer Lionbridge ge den anställda eller affärskontakten tillfälle att välja bort sådan användning.

VIDAREÖVERFÖRING

Lionbridge kommer inhämta försäkran från tredje parter och Leverantörer om att de skyddar personuppgifter i enlighet med denna Policy. Lionbridge kommer vidta alla försiktighetsåtgärder vad gäller denna Policy för att förhindra, begränsa eller stoppa utlämnande i strid med den enhetens skyldigheter beträffande konfidentialitet.

TILLGÅNG OCH RÄTTELSE

Tillgång till dessa personuppgifter för granskning beviljas med undantag för de fall där arbetsbördan eller kostnaden för att ge denna tillgång skulle vara orimlig i förhållande till risken för personalens integritet, eller där andras rättigheter därmed skulle kränkas.

Lionbridge genomför regelbundna kontroller för att bekräfta att denna Policy har publicerats, är korrekt, heltäckande, tydligt visad, implementerad, tillgänglig och att den uppfyller principerna i EU:s dataskyddsdirektiv. Lionbridge har förfaranden för personalutbildning om implementering av Policyn samt interna rutiner för regelbundna opartiska granskningar av efterlevnaden.

UPPGIFTSINTEGRITET

Lionbridge säkerställer att alla berörda personuppgifter är korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga för avsett syfte. All personal ska bistå Lionbridge i denna målsättning genom att omgående uppdatera sina uppgifter om de förändras, antingen genom att meddela sin lokala HR-representant eller annan kontaktperson som Lionbridge anvisar, eller genom att om möjligt själva uppdatera uppgifterna. I den mån det är möjligt begränsar Lionbridge tillgången till personuppgifter till sin personal eller sina ombud som har ett verksamhetsberättigat behov av sådan tillgång.

UPPGIFTSSÄKERHET

Lionbridge förbinder sig att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig tillgång, utlämnande, ändring och förstöring. Exempel på förebyggande åtgärder för detta är lösenordsskyddade onlineinformationssystem och begränsad tillgång till personuppgifter. Lionbridge kan tilldela olika typer av data olika typer av skyddsnivå och motsvarande säkerhetsåtgärder. Lionbridge begränsar också tillgången till personuppgifter till sin personal eller sina ombud som har ett verksamhetsberättigat behov av sådan tillgång.

UPPRÄTTHÅLLANDE

Lionbridge försäkrar intern bekräftelse en gång om året av att denna Policy följs, som en del av Företagets årliga granskning och de interna efterlevnadsåtgärderna. Lionbridge kommer att göra kommersiellt rimliga insatser efter bästa förmåga för att säkerställa efterlevnad av denna Policy, och att den alltid är aktuell, heltäckande och i överensstämmelse med Privacy Shield-systemet.

Om eventuella frågor kring denna Policy inte kan lösas internt samtycker Lionbridge till att följa förfaranden för tvistlösning enligt Privacy Shield-systemet.

Lionbridge är underkastat den federala handelskommissionens (FTC) befogenheter gällande utredning och genomdrivande.

ALLMÄNNA DEFINITIONER

Med Ombud avses en tredje part som behandlar personuppgifter endast på uppdrag av och enligt instruktioner från Lionbridge.

Med Affärskontakt avses en av Lionbridges eller dess dotterbolags nuvarande, tidigare eller eventuella kunder, eller andra individer med vilka de har, har haft eller kan komma att ha affärsrelationer.

Med Leverantör avses en enskild person som utan att vara anställd och enligt avtal med Lionbridge utför översättning och/eller andra tjänster åt Lionbridge.

Med Registrerad avses en identifierad eller identifierbar verklig person.

Med Personuppgifter avses information som registreras på något sätt och som avser en identifierad eller identifierbar verklig person.

Med Personal avses någon av Lionbridges eller deras dotterbolags anställda, före detta anställda, arbetssökande, direktörer eller leverantörer.

Med Behandla (-ing, -ingar, -de) avses att utföra någon handling med personuppgifter, automatiskt eller manuellt, såsom insamling, registrering, sortering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, sökning, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggöra, justering eller kombinering, blockering, radering eller förstöring.

Med Tredje part avses verklig eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller någon annan än den Registrerade, Lionbridge, Ombud eller Leverantör.

Gäller från januari 2018

Hämta mer

INTEGRITETSMEDDELANDE OM PERSONUPPGIFTER FÖR LIONBRIDGES LEVERANTÖRER

Lionbridge fäster stor vikt vid att bevara dina personuppgifters integritet och konfidentialitet när vi samlar in dessa i samband med vår rekryterings- och ansökningsprocess och fullgörandet av ditt avtal med oss som medlem i vårt nätverk av översättare, bedömare, testare och tolkar. I detta integritetsmeddelande beskrivs hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och behandlar dina personuppgifter, och hur vi kan komma att använda dessa i rekryterings- och ansökningsprocessen och i samband med vårt avtalsförhållande, om du anlitas för att utföra tjänster åt oss (Syftet).

Med termen Lionbridge (eller vi, oss) avses Lionbridge Technologies, Inc. och Lionbridge Group Company. Termen Lionbridge Europe Group Company avser någon av de Lionbridge-enheter inom EU och EES som anges i Tillägg 1 till detta Meddelande. Med termen Lionbridge Group Company avses något av dotterbolagen till Lionbridge Technologies, Inc.

Detta meddelande gäller för alla uppdragstagare i varje Lionbridge Europe Group Company och, om tillämpligt, andra klasser av arbetstagare.

Typ av personuppgifter vi samlar in

I samband med vår rekryterings- och ansökningsprocess, och om du blir medlem i vårt nätverk genom att ingå ett tjänsteavtal med oss, kan vi komma att samla in vissa personuppgifter och vissa kategorier av personuppgifter enligt nedan, samt andra identifierande uppgifter som är nödvändiga för de syften som anges i detta integritetsmeddelande.

VIKTIGT! Listan nedan över personuppgifter vi kan komma att samla in för Syftet är mer utförlig under ”Rättsliga grunder och Syften för behandling av dina personuppgifter” nedan. Listan är avsedd att vara så fullständig och korrekt som möjligt, men den är inte uttömmande och kan komma att uppdateras emellanåt så som beskrivs i avsnittet ”Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande”.

Bakgrunds- och kontaktuppgifter
 • Nationalitet
 • Utbildning
 • Tidigare anställningar
 • Kön
 • Personnummer
 • Bostadsadress, inbegripet gata, postnummer, ort och län
 • Telefonnummer till bostad och mobiltelefon
 • Privat e-postadress
 • IP-adress
Avtalsuppgifter
 • Kontraktsdatum för tjänster (inbegripet ändringar i avtalets status)
 • Skatteuppgifter
 • Taxor för avtalets tjänster
 • Bankuppgifter
 • Dokumentation om prestationshantering
 • Dokumentation om bedömningar på Lionbridge
 • Medlemsnummer i lokalt nätverk
 • Kontorets ort
 • Typ av tjänster som erbjuds
 • Teknisk kompetens
 • Föreningsmedlemskap
 • Språkkompetens
 • Fackområdesexpertis (inbegripet utbildning och relevanta meriter)
 • Förnamn och Efternamn (på engelska och det lokala språket)
 • Mobiltelefonnummer
 • Övriga upplysningar (frivilligt)
Säkerhets- och åtkomstkontrolluppgifter
 • Datum, tider och plats för åtkomst av internet-/onlinetjänster med hjälp av Lionbridges enheter eller via Lionbridges system (om tillämpligt)
 • Passerkortsregistreringar (om tillämpligt)
 • Bevakningskamerabilder (om tillämpligt)
 • Lionbridge-systemkommunikation (om tillämpligt)
Särskilda kategorier av personuppgifter
 • Inga

Rättsliga grunder och Syften för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften och på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund Syften
Ingående eller fullgörelse av avtal

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå och fullgöra våra åtaganden enligt vår rekryterings- och ansökningsprocess och för att fullgöra ett avtalsförhållande med oss. Vi åberopar därför denna rättsliga grund för insamling och övrig användning av dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vår del av vårt avtal med dig och våra åtaganden gentemot tredje parter, och för att säkerställa att du helt fullgör dina åtaganden gentemot oss.

VIKTIGT! Om du inte vill lämna ut dina personuppgifter till oss för ovanstående syften kan vi inte erbjuda vår rekryterings- och ansökningsprocess och fullgörande av ett avtalsförhållande med oss.

 • Fullgöra åtaganden enligt tjänsteavtal och i samband med andra arbetsrelationer eller arbetsarrangemang.
 • Kommunikationer inbegripet undersökningar, utvärdering, feedback, instruktioner, säkerhet och utbildning.
 • Leda och driva vårt företag, dess funktioner och aktiviteter.
 • Fastställa ersättning enligt avtal.
 • Hantera processen för uppsägning av avtal.
 • Åtkomst till och användning av Lionbridges globala tekniknätverk, om tillämpligt för tjänsterna.
 • Andra allmänna syften, inbegripet att säkerställa smidig och effektiv rekrytering, ansökan och eventuellt eller faktiskt avtalsförhållande med dig (inbegripet alla nödvändiga aktiviteter före, under och efter ett avtalsförhållande).
 • Hantera utförande av tjänster enligt avtal.
Berättigade intressen

Vi behandlar dina personuppgifter med utgångspunkt från att det är nödvändigt för Lionbridges berättigade intressen, inbegripet de som avser fullgörande av avtalsenliga åtaganden eller rättsliga förpliktelser, och att det inte på ett otillbörligt sätt inverkar på dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.
Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för syftena med Lionbridges berättigade intressen (anges i kolumnen till höger).

VIKTIGT! Innan vi behandlar dina personuppgifter för att tillvarata våra berättigade intressen i dessa syften fastställer vi om behandlingen är nödvändig, och överväger noga hur vår behandling inverkar på dina grundläggande rättigheter och friheter. I detta övervägande har vi kommit fram till att behandlingen i fråga är nödvändig för våra berättigade intressen, och att den inte inverkar negativt på dessa rättigheter och friheter.

 • Uppfylla kundåtaganden avseende kompetens, expertis och bakgrund hos vår personal som utför arbete åt dem.
 • Upprätthålla en global personaldatabas.
 • Effektiv hantering och administration av processer för rekrytering, ansökan och avtalsförhållande inom Lionbridge-gruppen.
 • Förebygga bedrägeri och kriminell verksamhet, missbruk av våra tjänster samt säkerhet för våra tekniksystem, vår arkitektur, våra nätverk och lokaler, bland annat genom att göra bakgrundskontroller (om tillämpligt eller krav från vår kund).
 • Tillämpa en centraliserad, global modell för de tekniktjänster vi tillhandahåller våra anställda, leverantörer och uppdragstagare och ge dessa möjlighet att interagera med varandra. Detta innefattar vanligen att hålla dina kontakt- och e-postuppgifter.
 • Uppfylla våra målsättningar för bolaget och för socialt ansvar.
 • Utreda påståenden om tjänstefel som berör dig.
Fullgörande av en rättslig förpliktelse

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga och regelmässiga förpliktelser.

 • Fullgöra våra rättsliga och regelmässiga förpliktelser, såsom skattedeklaration.
Bedömning av arbetskapacitet

Vi behöver samla in och behandla dina personuppgifter (inbegripet särskilda kategorier av personuppgifter) för att kunna bedöma din tjänstekapacitet.

 • Bedöma din tjänstekapacitet.
Försvara, fastställa, eller vara part i rättsliga anspråk.

Det kan vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna väcka talan eller fastställa, utreda eller försvara rättsliga anspråk som du är part i.

 • Inge stämningsansökan.
 • Väcka talan, utreda, fastställa, eller försvara rättsliga anspråk.
 • Avgörande av rättsliga anspråk.

Parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till

Genom att lämna ut dina personuppgifter i samband med vår rekryterings- och ansökningsprocess, och för att fullgöra ett avtalsförhållande med Lionbridge, bekräftar du att dina personuppgifter får delas mellan företag inom Lionbridge Group och med tredje part utanför företag i Lionbridge Group, inbegripet den kund som åtnjuter de tjänster du utför (enligt beskrivningen nedan):

Mottagare
Företag inom Lionbridge Group

 • Behörig personal inom koncernens och dotterbolagens leverantörshantering, verksamhet och finans i Lionbridge Technologies, Inc. och andra företag inom Lionbridge Group.
Tredjepartsleverantörer av tjänster

 • Finansinstitut.
 • Nätverksoperatörer.
 • Tjänsteleverantörssystem för rekrytering, referenskontroll, schemaläggning av intervjuer, uppföljning av ansökningar, introduktion, betalningar och andra tjänster.
Övriga mottagare

 • Lionbridges ombud
 • Eventuella köpare eller säljare av Lionbridges tillgångar (för att främja tredje parts förvärv av Lionbridge eller Lionbridges tillgångar).
 • Externa rådgivare (t.ex. jurister, banker, ägare, revisorer, finansinstitut och leverantörer av tjänster som behövs för att skydda Lionbridges berättigade och rättsliga intressen).
 • Tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter (om detta krävs enligt tillämplig lag, myndighets eller domstols förordnande, lag eller föreskrift, eller för att skydda Lionbridges rättigheter och egendom).
 • Lionbridges kunder (för att främja tillhandahållandet av tjänster till kunder).
 • Lionbridges eventuella kunder (för att främja ingående av en affärsrelation med en eventuell kund).

Observera att vi inte lämnar ut dina uppgifter till tredje part i syftet att direktmarknadsföra produkter eller tjänster utan att först inhämta ditt godkännande eller ge dig möjlighet att välja bort direktmarknadsföring.

Gränsöverskridande uppgiftsöverföring

(a) Överföring av dina personuppgifter

Som globalt företag har Lionbridge implementerat globala integritetsrutiner för behandling av personuppgifter som skyddas av olika dataskyddslagar. Lionbridge lagrar personuppgifterna i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), däribland USA, som inte anses ge den nivå av skydd för personuppgifter som krävs inom EES. Dina uppgifter kan t.ex. komma att hanteras av personal på Lionbridge Technologies, Inc. och/eller av personal inom leverantörshantering, verksamhet och finans på dotterbolag till Lionbridge Technologies, Inc. i ett annat land än ditt. Som framgår av avsnitt (b) nedan har Lionbridge inrättat lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att vi överför, behandlar och lagrar dina personuppgifter utanför EES enligt EU-kommissionens och den allmänna dataskyddsförordningens (GDPR) krav.

(b) Lämpliga skyddsåtgärder

Vi överför endast dina personuppgifter utanför EES där EU-kommissionen har bestämt att tredjelandet i fråga säkerställer en tillfredsställande skyddsnivå i linje med EU:s dataskyddsnormer, eller där lämpliga skyddsåtgärder för dina personuppgifter har inrättats. För gränsöverskridande överföringar från EES och Schweiz tillämpar vi följande tillfredsställande skyddsåtgärder som är godkända av EU-kommissionen:

 • Vi har infört standardavtalsklausuler som godkänts (utan ändring) av EU-kommissionen.
 • Vi har intygat Privacy Shield.

Mer information om de lämpliga skyddsåtgärder vi har inrättat som reglerar överföring av dina personuppgifter: (i) Om du har en e-postadress på Lionbridge kan du kontakta oss via Lionbridges supportportal på: http://support.lionbridge.com, leta upp innehållet om GDPR och skicka din förfrågan. (ii) Om du inte har någon e-postadress på Lionbridge kan du kontakta oss på: data-privacy@lionbridge.com.

Lagring och skydd av dina personuppgifter

Om du lämnar in en ansökan till ett företag i Lionbridge Europe Group, eller om du har ett avtalsförhållande med ett företag i Lionbridge Europe Group, lagras dina personuppgifter i ett centralt databassystem för information och/eller andra system på en säker server i USA. Vi och/eller våra tredjepartsleverantörer av tjänster behandlar, granskar och bevarar dina personuppgifter i USA. Vi har avtalat tillämpliga servicevillkor med våra tredjepartsleverantörer av tjänster som begränsar tillgången till personuppgifter medan de lagras i USA.

Vi tillämpar kommersiellt rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa förfaranden till skydd mot obehörig eller olaglig tillgång, behandling, utlämnande, ändring, förstöring eller oavsiktlig förlust av dina personuppgifter.

Vi samlar in, behandlar och bevarar dina personuppgifter i enlighet med de rutiner som beskrivs i detta integritetsmeddelande, tillämpliga Lionbridge-policyer och krav enligt tillämpliga lokala lagar och föreskrifter.

Lagring av dina personuppgifter

Vi begränsar tillgång till och användning av dina personuppgifter till behöriga personer. Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande och enligt Lionbridges policyer för bevarande av dokumentation samt lokala lagar och föreskrifter. När dina personuppgifter inte längre behövs förstör vi dem på ett säkert sätt.

Observera att vi under vissa omständigheter kan behöva behålla dina uppgifter längre, exempelvis om vi behandlar ett pågående anspråk eller i god tro är av uppfattningen att vi enligt lag eller av tillämplig tillsynsmyndighet förväntas bevara dina uppgifter.

Dina rättigheter angående dina personuppgifter

Vi förlitar oss på att du tillhandahåller oss personuppgifter som är korrekta, fullständiga och aktuella. Av följande tabell framgår vilka rättigheter du har för att påtala eventuella problem eller ställa frågor till oss om behandlingen av dina personuppgifter. Observera att dessa rättigheter inte är absoluta, utan föremål för vissa undantag enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få reda på vilken typ av personuppgifter Lionbridge har om dig, och vad vi gör med dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dessa uppgifter.
Rätt till rättelse: Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig uppdaterade eller rättade.
Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att stoppa Lionbridge från att använda dina personuppgifter i vissa fall, däribland om du anser att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller att vår användning av uppgifter om dig är olaglig. Om du lagenligt utövar denna rätt lagrar vi dina personuppgifter och utför ingen vidare behandling förrän frågan är avgjord.
Rätt att göra invändningar: Om vi måste ha ett berättigat intresse för att få använda dina personuppgifter har du rätt att invända mot denna användning. Vi avstår då från att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa berättigade skäl för fortsatt behandling av dina personuppgifter som väger tyngre.
Rätt till radering: Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om du utövar din rätt att göra invändningar (se ovan) och Lionbridge inte har något berättigat skäl för behandling av dina personuppgifter som väger tyngre, eller om Lionbridge inte längre behöver dina personuppgifter i det syfte som anges i detta meddelande.
Rätt till data-portabilitet: Om vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt tjänsteavtal, eller om vi behöver ditt samtycke för att behandla dessa, kan du begära att vi tillhandahåller dig dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, eller att vi överför dina personuppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.
Rätt att göra invändningar mot automatiserat besluts-fattande: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt avsevärt inverkar på dig. Lionbridge kommer inte göra dig till föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering.

Du kan utöva någon dessa rättigheter vad gäller dina personuppgifter på följande sätt: (i) Om du har en e-postadress på Lionbridge kan du kontakta oss via Lionbridges supportportal på: http://support.lionbridge.com, leta upp innehållet om GDPR och skicka din förfrågan. (ii) Om du inte har någon e-postadress på Lionbridge kan du kontakta oss på: data-privacy@lionbridge.com.

Lionbridge kommer uppfylla dina begäranden om att utöva dessa rättigheter i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser, och ber som regel i svaret på din begäran att du bekräftar din identitet och/eller tillhandahåller information som ger oss en tydlig uppfattning av din begäran. Om vi inte uppfyller din begäran förklarar vi varför.

Om du befinner dig inom EU har du också rätt att inge klagomål till din tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Cookies och andra dataverktyg

När du besöker Lionbridges webbplats, eller en webbplats som tillhör någon av våra tredjepartsleverantörer, kan det hända att vi eller de samlar in uppgifter med hjälp av cookies eller andra dataanalysverktyg. Närmare information om dessa verktyg och hur vi använder de uppgifter som samlas in hittar du i Lionbridges cookiepolicy på Lionbridge.com med adressen https://ww2.lionbridge.com/sv-se/legal#privacy-policy.

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande

Vi kan emellanåt komma att uppdatera, ändra eller ta bort detta integritetsmeddelande. När vi uppdaterar eller ändrar det uppdaterar vi också datumet längst ned i integritetsmeddelandet. Den enda versionen som är giltig är den senaste, så se till att läsa den då och då. Vid väsentlig uppdatering eller ändring av integritetsmeddelandet underrättar vi dig genom att anslå ett meddelande på den här sidan om sådana ändringar innan de träder i kraft.

Kontakta Lionbridge​

Om du har några frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande eller Lionbridges integritetsrutiner, eller farhågor om möjlig kränkning av detta integritetsmeddelande, våra rutiner eller tillämplig lag kan du kontakta oss på följande sätt: (i) Om du har en e-postadress på Lionbridge kan du kontakta oss via Lionbridges supportportal på: http://support.lionbridge.com, leta upp innehållet om GDPR och skicka din förfrågan. (ii) Om du inte har någon e-postadress på Lionbridge kan du kontakta oss på: data-privacy@lionbridge.com.

Gäller från 25 maj 2018

Tillägg 1
Lionbridge-enheter inom EU och EES

Geotext Translations Ltd
Lionbridge International Unlimited Company
Lionbridge Poland SP. ZO.O.
CLS Communication AG
CLS 4-Text GmbH
Lionbridge Denmark A/S
Lionbridge Global Software Limited
Lionbridge (Slovakia) SRO
Lionbridge Espana SLU
Lionbridge Technologies B.V.
Lionbridge Technologies France SARL
Lionbridge of Europe B.V.
Lionbridge France SAS
Lionbridge Nordic AB
Lionbridge Oy
Lionbridge Belgium BVBA
Lionbridge Deutschland GmbH
Lionbridge U.K. Limited
Anakan GmbH
Triom Production SARL
Exequo SAS

Hämta mer